วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

บุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนคือใคร ? มีสิทธิแค่ไหนในประเทศไทย ?


บุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนคือใคร ?

บุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน ก็คือ บุคคลที่รัฐไทยรับฟังว่า ยังพิสูจน์สถานะทางกฎหมายว่าด้วยสิทธิในสัญชาติไม่ได้ หรือพิสูจน์ได้แล้วว่า เป็นคนต่างด้าวก็ยังส่งกลับประเทศต้นทางไม่ได้ บัตรประเภทนี้จึงถูกออกให้บุคคลในสถานการณ์ดังกล่าวหลังจากการจัดทำทะเบียนประวัติตามกฎหมายทะเบียนราษฎร เพื่อให้บุคคลดังกล่าวได้ใช้เป็นเอกสารรับรองตัวบุคคลในระหว่างรอการกำหนดสถานะบุคคลตามกฎหมายใหม่ หรือรอการส่งกลับออกนอกประเทศไทย

วันพุธที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

แบบฟอร์มกลางเพื่อใช้ในการประกันภัย


ด้วยปรากฏว่าแบบฟอร์มที่บริษัทประกันภัยต่าง ๆ ใช้อยู่ในปัจจุบันมีหลากหลาย ทำให้เกิดความสับสนในด้านเนื้อหาและรายละเอียดเป็นอย่างมาก แพทย์ส่วนใหญ่ไม่สามารถกรอกได้ครบถ้วน ดังนั้น แพทยสภาจึงเห็นควรให้กำหนดแบบฟอร์มกลางเพื่อใช้ในการประกันภัยต่าง ๆ  ให้แพทย์ได้กรอกรายละเอียดโดยมีรูปแบบเดียวกัน

วันเสาร์ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2556

สิทธิในการเข้าถึงบริการสาธารณสุขของคนต่างด้าว ที่นายจ้างคนไทยควรต้องรู้

ลดปัญหาด้านสุขภาพ ลดปัญหาค่ารักษาพยาบาล ลดปัญหาของนายจ้าง ลูกจ้างต่างด้าวได้รับการดูแลสุขภาพอย่างต่อเนื่องไม่แตกต่างจากคนไทยอยู่ใน"สิทธิขั้นพื้นฐาน" ตามกฎหมายระหว่างประเทศ ต้องให้ลูกจ้างซื้อ "บัตรประกันสุขภาพสำหรับแรงงานต่างด้าว"

วันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2556

ประเด็น ยาดี - ยาไม่ดี เรื่องเล่าปากต่อปากที่หลายคนเข้าใจผิดๆ เกี่ยวกับยานอกบัญชี


ยานอก ยาใน... ยาดี ยาไม่ดี ที่เป็นประเด็นที่เป็นเรื่องเล่ากันปากต่อปาก และจุกอกหลายคนตลอดมา อีกทั้งยังมีคนทั่วไปหรือคนถือบัตรประกันสุขภาพ(บัตรทอง) หรือบัตรประกันสังคมเข้าใจผิดๆมาโดยตลอด หลายคนมองว่าเป็นยาสำหรับคนจนหรือคนไม่มีสตังค์ ประเด็นสำคัญที่สุดประเด็นหนึ่ง คือ เรื่องยานอกบัญชี ถูกประโคมว่ายาที่ถูกทำให้เชื่อว่าเป็นยาดียาเทวดา มีราคาแพง จึงอยู่นอกบัญชียาฟรีสำหรับประชาชนคนธรรมดา

วันอังคารที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

นิยาม ของคำว่า เจ็บป่วยฉุกเฉินนโนยายเจ็บป่วยฉุกเฉินมาตรฐานเดียว โดยไม่ต้องสอบถามสิทธิ และไม่ต้องสำรองจ่ายล่วงหน้า คนไทยทุกคนที่ใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพคงเคยได้ยิน และรับรู้ แต่ก็ยังมีหลายคนที่ัยังคาใจว่า ทำไมไปโรงพยาบาลแล้วแพทย์ไม่พิจารณาว่าเข้าข่ายฉุกเฉิน ทำให้ไม่สามารถใช้สิทธิได้ เนื่องจากเหตุผลว่าไม่ใช่กรณีฉุกเฉิน แล้วโรงพยาบาลใช้เกณฑ์อะไรมาวัด ในเมื่อเราก็รู้สึกว่าเราฉุกเฉิน

วันเสาร์ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2556

สิทธิประกันสุขภาพ


บริการทางการแพทย์ที่ผู้มีสิทธิได้รับความคุ้มครอง
การส่งเสริมสุขภาพ  การป้องกันโรคและการควบคุมโรค
๑.    การตรวจและดูแลเพื่อส่งเสริมสุขภาพของหญิงตั้งครรภ์
๒.    การดูแลสุขภาพเด็ก พัฒนาการและภาวะโภชนาการ รวมถึงการให้ภูมิคุ้มกันโรคตามแผนงานการให้ภูมิคุ้มกันโรคของประเทศ

วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2556

ทำอย่างไร เมื่ออุบัติเหตุจากรถ

ประชาชนทุกคนที่ได้รับอุบัติเหตุจากรถจะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย ไม่ว่าผู้ประสบภัยนั้นจะเป็นใคร อยู่ที่ไหน ในรถหรือนอกรถ เป็นผู้ขับขี่ ผู้โดยสาร เจ้าของรถ คนเดินถนน หรือแ้ม้กระทั่้งขณะกำลังนอนหลับอยู่ในบ้านแล้วถูกรถชนบ้าน หากได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตอันเนื่องจากอุบัติเหตุที่เกิดจากรถจะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย

วันพุธที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2556

อาชีพอิสระทั่วไป ก็มีสิทธิผู้ประกันตนนอกระบบ(ม.40)ได้การขยายประกันสังคมให้ครอบคลุมแรงงานนอกระบบ หรือผู้มีอาชีพอิสระ ให้สามารถเป็นส่วนหนึ่งประกันสังคม โดยได้มีการผลักดันร่าง พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 ฉบับแก้ไข เพื่อรัฐร่วมจ่ายในมาตรา 40 และแก้ไขพระราชกฤษฎีกา เพื่อพัฒนาสิทธิประโยชน์ของมาตรา 40 ให้เป็นที่จูงใจ โดยเป็นระบบสมัครใจ

สิทธิประโยชน์ "ผู้สูงอายุ"


 ผู้สูงอายุได้รับสิทธิ ตามมาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 ดังนี้

                มาตรา 11 ผู้สูงอายุมีสิทธิได้รับการคุ้มครอง การส่งเสริม และการสนับสนุนในด้านต่างๆ ดังนี้
            (1)   การบริการทางการแพทย์และการสาธารณสุขที่จัดไว้โดยให้ความสะดวกและรวดเร็วแก่ผู้สูงอายุเป็นกรณีพิเศษ
            (2)   การศึกษา การศาสนา และข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิต
            (3)   การประกอบอาชีพหรือฝึกอาชีพที่เหมาะสม
            (4)   การพัฒนาตนเองและการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม การรวมกลุ่มในลักษณะเครือข่ายหรือชุมชน

รอบรู้เรื่อง "สิทธิผู้ิพิการ"


อย่างไรจึงเรียกว่า "คนพิการ"

“คนพิการ” หมายความว่า บุคคลซึ่งมีข้อจำกัดในการปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจำวันหรือเข้าไปมีส่วนร่วมทางสังคม เนื่องจากมีความบกพร่องทางการเห็น การได้ยิน การเคลื่อนไหว การสื่อสาร จิตใจ อารมณ์ พฤติกรรม สติปัญญา การเรียนรู้ หรือความบกพร่องอื่นใด ประกอบกับมีอุปสรรคในด้านต่างๆ และมีความจำเป็นเป็นพิเศษที่จะต้องได้รับความช่วยเหลือด้านหนึ่งด้านใด เพื่อให้สามารถปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจำวันหรือเข้าไปมีส่วนร่วมทางสังคมได้อย่างบุคคลทั่วไป ทั้งนี้ ตามประเภทและหลักเกณฑ์ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ประกาศกำหนด 

วันอังคารที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2556

กองทุนเงินทดแทน คืออะไร ถามตอบข้อสงสัยให้กระจ่างในชีวิตคนเราที่ต้องทำงานในแต่ละวันนั้น มีความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุ หรือเกิดเหตุที่ไม่คาดฝันในขณะที่ทำงานได้เสมอ และจุดนี้เองที่รัฐบาลได้เล็งเห็น จึงนำไปสู่การจัดตั้ง "กองทุนเงินทดแทน" (workmen's compensation fund) เพื่อเป็นทุนให้มีการจ่ายเงินทดแทนแก่ลูกจ้างแทนนายจ้าง เมื่อลูกจ้างเจ็บป่วย หรือประสบอันตราย อันเนื่องจากการทำงาน สำหรับลูกจ้าง หรือคนทำงาน