วันเสาร์ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2556

สิทธิประกันสุขภาพ


บริการทางการแพทย์ที่ผู้มีสิทธิได้รับความคุ้มครอง
การส่งเสริมสุขภาพ  การป้องกันโรคและการควบคุมโรค
๑.    การตรวจและดูแลเพื่อส่งเสริมสุขภาพของหญิงตั้งครรภ์
๒.    การดูแลสุขภาพเด็ก พัฒนาการและภาวะโภชนาการ รวมถึงการให้ภูมิคุ้มกันโรคตามแผนงานการให้ภูมิคุ้มกันโรคของประเทศ

วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2556

ทำอย่างไร เมื่ออุบัติเหตุจากรถ

ประชาชนทุกคนที่ได้รับอุบัติเหตุจากรถจะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย ไม่ว่าผู้ประสบภัยนั้นจะเป็นใคร อยู่ที่ไหน ในรถหรือนอกรถ เป็นผู้ขับขี่ ผู้โดยสาร เจ้าของรถ คนเดินถนน หรือแ้ม้กระทั่้งขณะกำลังนอนหลับอยู่ในบ้านแล้วถูกรถชนบ้าน หากได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตอันเนื่องจากอุบัติเหตุที่เกิดจากรถจะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย

วันพุธที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2556

อาชีพอิสระทั่วไป ก็มีสิทธิผู้ประกันตนนอกระบบ(ม.40)ได้การขยายประกันสังคมให้ครอบคลุมแรงงานนอกระบบ หรือผู้มีอาชีพอิสระ ให้สามารถเป็นส่วนหนึ่งประกันสังคม โดยได้มีการผลักดันร่าง พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 ฉบับแก้ไข เพื่อรัฐร่วมจ่ายในมาตรา 40 และแก้ไขพระราชกฤษฎีกา เพื่อพัฒนาสิทธิประโยชน์ของมาตรา 40 ให้เป็นที่จูงใจ โดยเป็นระบบสมัครใจ

สิทธิประโยชน์ "ผู้สูงอายุ"


 ผู้สูงอายุได้รับสิทธิ ตามมาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 ดังนี้

                มาตรา 11 ผู้สูงอายุมีสิทธิได้รับการคุ้มครอง การส่งเสริม และการสนับสนุนในด้านต่างๆ ดังนี้
            (1)   การบริการทางการแพทย์และการสาธารณสุขที่จัดไว้โดยให้ความสะดวกและรวดเร็วแก่ผู้สูงอายุเป็นกรณีพิเศษ
            (2)   การศึกษา การศาสนา และข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิต
            (3)   การประกอบอาชีพหรือฝึกอาชีพที่เหมาะสม
            (4)   การพัฒนาตนเองและการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม การรวมกลุ่มในลักษณะเครือข่ายหรือชุมชน

รอบรู้เรื่อง "สิทธิผู้ิพิการ"


อย่างไรจึงเรียกว่า "คนพิการ"

“คนพิการ” หมายความว่า บุคคลซึ่งมีข้อจำกัดในการปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจำวันหรือเข้าไปมีส่วนร่วมทางสังคม เนื่องจากมีความบกพร่องทางการเห็น การได้ยิน การเคลื่อนไหว การสื่อสาร จิตใจ อารมณ์ พฤติกรรม สติปัญญา การเรียนรู้ หรือความบกพร่องอื่นใด ประกอบกับมีอุปสรรคในด้านต่างๆ และมีความจำเป็นเป็นพิเศษที่จะต้องได้รับความช่วยเหลือด้านหนึ่งด้านใด เพื่อให้สามารถปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจำวันหรือเข้าไปมีส่วนร่วมทางสังคมได้อย่างบุคคลทั่วไป ทั้งนี้ ตามประเภทและหลักเกณฑ์ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ประกาศกำหนด 

วันอังคารที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2556

กองทุนเงินทดแทน คืออะไร ถามตอบข้อสงสัยให้กระจ่างในชีวิตคนเราที่ต้องทำงานในแต่ละวันนั้น มีความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุ หรือเกิดเหตุที่ไม่คาดฝันในขณะที่ทำงานได้เสมอ และจุดนี้เองที่รัฐบาลได้เล็งเห็น จึงนำไปสู่การจัดตั้ง "กองทุนเงินทดแทน" (workmen's compensation fund) เพื่อเป็นทุนให้มีการจ่ายเงินทดแทนแก่ลูกจ้างแทนนายจ้าง เมื่อลูกจ้างเจ็บป่วย หรือประสบอันตราย อันเนื่องจากการทำงาน สำหรับลูกจ้าง หรือคนทำงาน