วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

บุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนคือใคร ? มีสิทธิแค่ไหนในประเทศไทย ?


บุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนคือใคร ?

บุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน ก็คือ บุคคลที่รัฐไทยรับฟังว่า ยังพิสูจน์สถานะทางกฎหมายว่าด้วยสิทธิในสัญชาติไม่ได้ หรือพิสูจน์ได้แล้วว่า เป็นคนต่างด้าวก็ยังส่งกลับประเทศต้นทางไม่ได้ บัตรประเภทนี้จึงถูกออกให้บุคคลในสถานการณ์ดังกล่าวหลังจากการจัดทำทะเบียนประวัติตามกฎหมายทะเบียนราษฎร เพื่อให้บุคคลดังกล่าวได้ใช้เป็นเอกสารรับรองตัวบุคคลในระหว่างรอการกำหนดสถานะบุคคลตามกฎหมายใหม่ หรือรอการส่งกลับออกนอกประเทศไทย

วันพุธที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

แบบฟอร์มกลางเพื่อใช้ในการประกันภัย


ด้วยปรากฏว่าแบบฟอร์มที่บริษัทประกันภัยต่าง ๆ ใช้อยู่ในปัจจุบันมีหลากหลาย ทำให้เกิดความสับสนในด้านเนื้อหาและรายละเอียดเป็นอย่างมาก แพทย์ส่วนใหญ่ไม่สามารถกรอกได้ครบถ้วน ดังนั้น แพทยสภาจึงเห็นควรให้กำหนดแบบฟอร์มกลางเพื่อใช้ในการประกันภัยต่าง ๆ  ให้แพทย์ได้กรอกรายละเอียดโดยมีรูปแบบเดียวกัน