วันพฤหัสบดีที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2557

ผู้ขับขี่รถ เฮ.. กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย สำนักงาน คปภ. พร้อมจ่าย ! ค่าเสียหายเบื้องต้นเพิ่มจากเดิม 15,000 เป็น 30,000 บาท เริ่ม 26 ธ.ค. 57

นายประเวช องอาจสิทธิกุล เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เปิดเผยว่า ตามที่ สำนักงาน คปภ. ได้ยื่นเสนอกระทรวงการคลังเกี่ยวกับการเพิ่มค่ารักษาพยาบาลของค่าเสียหายเบื้องต้นตามประกันภัยรถภาคบังคับ (พ.ร.บ.) เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์เศรษฐกิจในปัจจุบัน และค่ารักษาพยาบาลที่เพิ่มขึ้น เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2557 ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบร่างกฎกระทรวงกำหนดความเสียหายที่จะให้ได้รับค่าเสียหายเบื้องต้น จำนวนเงินค่าเสียหายเบื้องต้น การร้องขอรับและการจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้น (ฉบับที่..) พ.ศ... เริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 26 ธันวาคม 2557 เป็นต้นไป

วันพุธที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2557

ทำไมคนเราควรต้องทำประกันชีวิต


จะว่ากันไปแล้ว เราหนีคำว่าประกันไม่พ้นจริงๆ เพราะชีวิตประจำวันเราหันหน้าหันหลังรอบตัวเราก็ล้วนแต่ถูกบังคับให้มีประกัน ทั้งประกันโดยสมัครใจและภาคบังคับ และรัฐสวัสดิการ
  • บ้านก็ต้องทำประกันภัย
  • รถที่ขับก็ต้องประกันตามพรบ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ 

ไขข้อข้องใจ ในการประกันชีวิต


การประกันชีวิต คืออะไร
การประกันชีวิต เป็นวิธีการที่บุคคลกลุ่มหนึ่งร่วมกันเฉลี่ยภัยอันเนื่องจากการตาย การสูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพ และการสูญเสียรายได้ในยามชรา โดยที่เมื่อบุคคลใดต้องประสบกับภัยเหล่านั้น ก็ได้รับเงินเฉลี่ยช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ตนเองและครอบครัว โดยบริษัทประกันชีวิตจะทำหน้าที่เป็นแกนกลางในการนำเงินก้อนดังกล่าวไปจ่ายให้แก่ผู้ได้รับภัย

20เหตุผลที่คนไทยส่วนใหญ่เลือกที่จะทำประกันชีวิต


นับวันคนไทยเริ่มทำประกันชีวิตมากขึ้นทุกขณะ อันเนื่องจากสถานการณ์ใกล้ตัว รวมทั้งระบบข้อมูลด้านบวกเรื่องประกัน และข่าวสารที่ดีทำให้เห็นประโยชน์มากขึ้นขึ้น จากแหล่งข้อมูลหลายทางทั้ง ประกอบกับปัจจุบันมีบริษัทประกันชีวิตมีการพัฒนาคุณภาพตัวแทนให้เป็นมืออาชีพมากขึ้น ทำให้คนไทยมีโอกาสรับรู้ถึงประโยชน์ของการประกันชีวิตมากขึ้น

วันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

สวัสดิการครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สวัสดิการผู้อำนวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนเอกชนในระบบตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550 ผู้มีสิทธิ ได้แก่ ผู้อำนวยการ และครู ซึ่งส่งเงินสะสมตามมาตรา 73 (1) ติดต่อกันครบสองเดือน หรือหกสิบวันนับตั้งแต่วันที่ส่งเงินสะสมเข้ากองทุนสงเคราะห์ มีสิทธิได้รับสวัสดิการ 4 ประเภท ดังนี้

วันพฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

พนักงานลูกจ้าง อบต.-เทศบาล เจ็บป่วยไม่ต้องสำรองจ่าย


สปสช. พร้อมเป็นหน่วยงานกลางสำรองจ่ายค่าใช้จ่ายรักษาพยาบาลแก่บุคลากรของ อบต.-เทศบาล เสริมความมั่นคงสิทธิรักษาพยาบาลบุคลากร อปท. เจ็บป่วยเข้ารักษาที่โรงพยาบาลรัฐไม่ต้องสำรองจ่าย ลูกจ้าง พนักงาน อปท.ใน 8 จังหวัดภาคกลางตอนบนได้เฮ รักษาได้ทุกโรงพยาบาลของรัฐ  เพื่อให้ได้รับความสะดวกมากขึ้น

วันพฤหัสบดีที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

สิทธิบัตรทอง คุ้มครองรักษาผู้ป่วยโรคไต ต่อชีวิตใหม่


ปัจจุบัน ผู้มีสิทธิบัตรทอง หรือบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า ได้รับสิทธิเพิ่มเติมในการบริการทดแทนไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย ด้วยวิธีการผ่าตัดปลูกถ่ายไต (Kidney Transplantation หรือ KT การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม (Hemodialysis หรือ HD) และล้างไตผ่านทางช่องท้องอย่างต่อเนื่อง (Continuous Ambulatory Peritoneal Dialysis หรือ CAPD ซึ่งแต่ละวิธีมีข้อดีข้อด้อยที่แตกต่างกัน

วันจันทร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ผู้ประกันตนป่วยเป็นโรคไต ได้สิทธิประโยชน์อย่างไรบ้างจาก สปส.


“โรคไต” เป็นโรคที่ผู้ป่วยต้องรับภาระค่าใช้จ่ายสูง ซึ่งเป็นเงินจำนวนมาก แต่สำหรับท่านใดที่จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมและมีสถานะเป็นผู้ประกันตน จะได้รับคุ้มครอง ในกรณีที่ป่วยเป็นโรคไตด้วย

วันเสาร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ประกันสังคม กรณีชราภาพ - บำนาญชราภาพ


ปัจจุบันมีกฎหมายหลายฉบับที่มีบทบัญญัติรับรองสิทธิประโยชน์ของผู้สูงอายุ  สำหรับผู้สูงอายุที่เคยทำงานในสถานประกอบการภาคเอกชนที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 1 คน ขึ้นไปและมีฐานะเป็นผู้ประกันตนตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 อาจได้รับสิทธิบางประการในกองทุนประกันสังคมกรณีชราภาพ หากมีคุณสมบัติเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด

การขอสัญชาติไทยของชาวต่างชาติ


คำแนะนำในการยื่นคำขอแปลงสัญชาติเป็นไทย
จากแนวทางประกอบการพิจารณาในการขอแปลงสัญชาติเป็นไทย ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยไว้ดังนี้ ได้ให้ความเห็น ชอบแล้วเมื่อ 9 กรกฎาคม 2544 ได้กำหนดคุณสมบัติของผู้ยื่นคำคำขอแปลงสัญชาติเป็นไทยไว้ ดังนี้