วันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

สวัสดิการครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สวัสดิการผู้อำนวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนเอกชนในระบบตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550 ผู้มีสิทธิ ได้แก่ ผู้อำนวยการ และครู ซึ่งส่งเงินสะสมตามมาตรา 73 (1) ติดต่อกันครบสองเดือน หรือหกสิบวันนับตั้งแต่วันที่ส่งเงินสะสมเข้ากองทุนสงเคราะห์ มีสิทธิได้รับสวัสดิการ 4 ประเภท ดังนี้

วันพฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

พนักงานลูกจ้าง อบต.-เทศบาล เจ็บป่วยไม่ต้องสำรองจ่าย


สปสช. พร้อมเป็นหน่วยงานกลางสำรองจ่ายค่าใช้จ่ายรักษาพยาบาลแก่บุคลากรของ อบต.-เทศบาล เสริมความมั่นคงสิทธิรักษาพยาบาลบุคลากร อปท. เจ็บป่วยเข้ารักษาที่โรงพยาบาลรัฐไม่ต้องสำรองจ่าย ลูกจ้าง พนักงาน อปท.ใน 8 จังหวัดภาคกลางตอนบนได้เฮ รักษาได้ทุกโรงพยาบาลของรัฐ  เพื่อให้ได้รับความสะดวกมากขึ้น

วันพฤหัสบดีที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

สิทธิบัตรทอง คุ้มครองรักษาผู้ป่วยโรคไต ต่อชีวิตใหม่


ปัจจุบัน ผู้มีสิทธิบัตรทอง หรือบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า ได้รับสิทธิเพิ่มเติมในการบริการทดแทนไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย ด้วยวิธีการผ่าตัดปลูกถ่ายไต (Kidney Transplantation หรือ KT การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม (Hemodialysis หรือ HD) และล้างไตผ่านทางช่องท้องอย่างต่อเนื่อง (Continuous Ambulatory Peritoneal Dialysis หรือ CAPD ซึ่งแต่ละวิธีมีข้อดีข้อด้อยที่แตกต่างกัน

วันจันทร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ผู้ประกันตนป่วยเป็นโรคไต ได้สิทธิประโยชน์อย่างไรบ้างจาก สปส.


“โรคไต” เป็นโรคที่ผู้ป่วยต้องรับภาระค่าใช้จ่ายสูง ซึ่งเป็นเงินจำนวนมาก แต่สำหรับท่านใดที่จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมและมีสถานะเป็นผู้ประกันตน จะได้รับคุ้มครอง ในกรณีที่ป่วยเป็นโรคไตด้วย

วันเสาร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ประกันสังคม กรณีชราภาพ - บำนาญชราภาพ


ปัจจุบันมีกฎหมายหลายฉบับที่มีบทบัญญัติรับรองสิทธิประโยชน์ของผู้สูงอายุ  สำหรับผู้สูงอายุที่เคยทำงานในสถานประกอบการภาคเอกชนที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 1 คน ขึ้นไปและมีฐานะเป็นผู้ประกันตนตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 อาจได้รับสิทธิบางประการในกองทุนประกันสังคมกรณีชราภาพ หากมีคุณสมบัติเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด

การขอสัญชาติไทยของชาวต่างชาติ


คำแนะนำในการยื่นคำขอแปลงสัญชาติเป็นไทย
จากแนวทางประกอบการพิจารณาในการขอแปลงสัญชาติเป็นไทย ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยไว้ดังนี้ ได้ให้ความเห็น ชอบแล้วเมื่อ 9 กรกฎาคม 2544 ได้กำหนดคุณสมบัติของผู้ยื่นคำคำขอแปลงสัญชาติเป็นไทยไว้ ดังนี้