วันพฤหัสบดีที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2557

ผู้ขับขี่รถ เฮ.. กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย สำนักงาน คปภ. พร้อมจ่าย ! ค่าเสียหายเบื้องต้นเพิ่มจากเดิม 15,000 เป็น 30,000 บาท เริ่ม 26 ธ.ค. 57

นายประเวช องอาจสิทธิกุล เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เปิดเผยว่า ตามที่ สำนักงาน คปภ. ได้ยื่นเสนอกระทรวงการคลังเกี่ยวกับการเพิ่มค่ารักษาพยาบาลของค่าเสียหายเบื้องต้นตามประกันภัยรถภาคบังคับ (พ.ร.บ.) เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์เศรษฐกิจในปัจจุบัน และค่ารักษาพยาบาลที่เพิ่มขึ้น เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2557 ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบร่างกฎกระทรวงกำหนดความเสียหายที่จะให้ได้รับค่าเสียหายเบื้องต้น จำนวนเงินค่าเสียหายเบื้องต้น การร้องขอรับและการจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้น (ฉบับที่..) พ.ศ... เริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 26 ธันวาคม 2557 เป็นต้นไป